t f l r
^

Recruitment Terms & Conditions

Algemene Voorwaarden

GAAB Project & Design Agency – Recruitment

Artikel 1 Algemeen

1.1 GAAB Project & Design Agency – Recruitment (hierna: GAAB • Recruitment) is gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Frambozenstraat 35, 1033 SX. GAAB • Recruitment richt zich op werving en selectie van personeel voor bedrijven en organisaties.

Artikel 2 Toepasselijkheid en algemene bepalingen
2.1 Alle aanbiedingen en overeenkomsten van GAAB • Recruitment worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Eventueel afwijkende algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor GAAB • Recruitment slechts bindend indien en voor zover GAAB • Recruitment zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard. De onderhavige algemene voorwaarden blijven voor het overige van kracht.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook, zonder nadere verklaring, van toepassing op alle opvolgende overeenkomsten tussen partijen, tenzij alsdan uitdrukkelijk uitgesloten. Indien deze algemene voorwaarden worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden alsdan in plaats van onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zal zodanige nietigheid slechts partieel zijn en zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven.
2.4 De wederpartij geeft GAAB • Recruitment bij voorbaat toestemming de overeenkomst over te dragen aan een gelieerde maatschappij, indien GAAB • Recruitment dit wenselijk acht.
2.5 De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid van GAAB • Recruitment worden mede gemaakt voor derden, welke door of voor GAAB • Recruitment in de relatie met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze voorwaarden doen tegenover de wederpartij. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door ondertekening en retournering door de wederpartij van een door GAAB • Recruitment gestuurde bevestiging van een werving en selectieopdracht, dan wel op het moment dat GAAB • Recruitment feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werving en selectieopdracht.
3.2 Offertes door GAAB • Recruitment zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod en zolang GAAB • Recruitment niet een van de wederpartij afkomstige ondertekende bevestiging heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd, dan wel geen ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn retour is ontvangen.
3.3 Bij schriftelijke bevestiging van een werving en selectieopdracht door GAAB • Recruitment geldt de inhoud van deze werving en selectieopdracht als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.
3.4 Een wijziging van de werving- en selectieopdracht (functieprofiel, vereiste werkervaring of opleiding, rayon) leidt tot ontbinding van de overeenkomst voor de onderhavige opdracht. Waarna artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

Artikel 4 Exclusiviteit
4.1 Werving en selectieopdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat GAAB • Recruitment de enige partij is die opdracht heeft om de werving en selectieopdracht te verrichten en/of om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten aanmelden via de wederpartij of via derden, of naar aanleiding van de publicatie, dan neemt GAAB • Recruitment deze kandidaten mee in de procedure. De wederpartij is gehouden GAAB • Recruitment te informeren over dergelijke kandidaten.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1 GAAB • Recruitment spant zich in om de werving en selectieopdracht met zorg uit te voeren, waarbij de dienstverlening zich uitdrukkelijk alleen richt tot de wederpartij. GAAB • Recruitment staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij beoogde resultaat.
5.2 De wederpartij is gehouden alle door GAAB • Recruitment verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan GAAB • Recruitment.

Artikel 6 Honoraria/vergoedingen en facturering
6.1 De wederpartij is voor de door GAAB • Recruitment te verrichten dienstverlening een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de (raam)overeenkomst en/of de werving en selectieopdracht. De overeengekomen vergoeding geldt uitsluitend voor de in de werving en selectieopdracht genoemde werknemer. De vergoeding geldt voorts uitsluitend voor het kalenderjaar waarin de opdracht door GAAB • Recruitment is aanvaard.
6.2 GAAB • Recruitment is in alle gevallen gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij de overeengekomen vergoeding aan te passen. Prijsstijgingen zullen aan de wederpartij worden doorberekend met ingang van het tijdstip van die wijziging(en) en in ieder geval jaarlijks per 1 januari.
6.3 Door de wederpartij verlangde aanvullende werkzaamheden, anders dan de werkzaamheden die vooraf zijn omschreven in de werving en selectieopdracht, worden slechts op basis van nacalculatie geleverd. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de werving en selectieopdracht of (raam)overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
6.4 Vergoedingen zijn allen exclusief omzetbelasting.
6.5 Facturen worden maandelijks achteraf aan de wederpartij toegestuurd, met uitzondering van de eerste (voorschot)factuur, die vooraf wordt verzonden, tenminste indien en voor zover zulks en voor het bedrag dat ter gelegenheid van de werving en selectieopdracht is overeengekomen.
6.6 Bezwaren tegen de juistheid van facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij GAAB • Recruitment te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. Na deze termijn worden bezwaren niet meer in behandeling genomen en heeft de wederpartij zijn rechten verloren.
6.7 Indien de wederpartij de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. De wederpartij is niet gerechtigd om zich te beroepen op schuldvergelijking.

Artikel 7 Betaling
7.1 Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Alle betalingen dienen te geschieden op een door GAAB • Recruitment aan te wijzen rekening. Namelijk de ABN AMRO banknummer: NL29 ABNA 0574 0528 28 t.n.v. GAAB Project & Design Agency. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
7.2 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.
7.3 De wederpartij zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van 14 dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist.

Artikel 8 Rente
8.1 Indien in een langere kredietgeving dan 21 dagen wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, is de wederpartij rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum. Deze rente bedraagt twee procent per maand.

Artikel 9 Kosten
9.1 Wij behouden ons het recht voor om de facturen die na zestig dagen onbetaald te blijven, te rekenen vanaf de datum van de factuur en via incassobureaus te incasseren en / of via gerechtshof in het geval dat het saldo meer dan € 1.000 is. komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de wederpartij.
9.2 In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 113,45 bedragen.
9.3 Voor retour betalingen vragen wij een vergoeding van € 30 om de bank en administratieve kosten te dekken.

Artikel 10 Tijd
10.1 De enkele overschrijding van een overeengekomen levertijd brengt GAAB • Recruitment niet in verzuim. Evenmin heeft de wederpartij alsdan recht op vergoeding van door haar geleden schade.

Artikel 11 Ontbinding
11.1 Een werving en selectieopdracht/overeenkomst kan door GAAB • Recruitment worden ontbonden indien de functie- eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat GAAB • Recruitment geen geschikte kandidaten kan voorstellen. Eveneens kan een werving en selectieopdracht/overeenkomst door GAAB • Recruitment worden ontbonden als de functie-eisen door de wederpartij hangende de duur van de werving en selectieopdracht/overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is de wederpartij aan GAAB • Recruitment 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
11.2 De wederpartij is gerechtigd de werving en selectieopdracht/ overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen bestaan. In zodanig geval dient de wederpartij GAAB • Recruitment onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor GAAB • Recruitment aanleiding het overeengekomen honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door GAAB • Recruitment bestede uren, die maximaal tweederde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota’s.
11.3 Een werving en selectieopdracht/overeenkomst kan door GAAB • Recruitment tevens worden ontbonden indien de wederpartij alle door GAAB • Recruitment verlangde gegevens en informatie niet heeft verstrekt. Daarnaast is de wederpartij gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan GAAB • Recruitment. Zoals bij punt 5.2 staat aangegeven. Indien deze ontbindingsgronden zich voordoen dan is de wederpartij aan GAAB • Recruitment alle gemaakte kosten en openstaande facturen van het overeengekomen honorarium verschuldigd.
11.4 Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.

Artikel 12 Overmacht
12.1 In geval van overmacht aan de zijde van GAAB • Recruitment wordt de uitvoering van de werving en selectieopdracht/overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van GAAB • Recruitment om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de wederpartij slechts is gehouden tot het betalen van een door GAAB • Recruitment te bepalen redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
12.2 Als overmacht gelden o.a.: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van het vervoermiddel, maatregelen van overheidswege, zonder dat GAAB • Recruitment verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid/ Vertrouwelijkheid gegevens
13.1 Zowel bij toerekenbare als bij onrechtmatige daad wordt de aansprakelijkheid van GAAB • Recruitment voor enige andere schade dan directe schade, waaronder indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade etc. uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Het gestelde in lid 1 lijdt slechts uitzondering indien er sprake is van opzet of grove schuld van GAAB • Recruitment of van het leidinggevend personeel van GAAB • Recruitment, in welk geval de aansprakelijkheid beperkt wordt tot een bedrag gelijk aan het gefactureerde bedrag ter zake een kandidaat.
13.3 De wederpartij vrijwaart GAAB • Recruitment voor elke aanspraak van derden. Indien GAAB • Recruitment ondanks het hiervoor gestelde, door een derde aansprakelijk wordt gesteld en GAAB • Recruitment in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft GAAB • Recruitment voor het gehele als dan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op de wederpartij recht van regres.
13.4 Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de wederpartij zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij GAAB • Recruitment ter zake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na constatering van de tekortkoming, doch uiterlijk een jaar nadat de in werving en selectieopdracht genoemde opdracht is geëindigd.
13.5 De wederpartij is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. GAAB • Recruitment sluit dan ook elke aansprakelijkheid uit voor de gevolgen van het handelen of nalaten van kandidaten (en de daarbij ontstane gevolgschade) die mede als gevolg van de opdrachtuitvoering bij de opdrachtgever in dienst zijn getreden.
13.6 GAAB • Recruitment is uit al haar verplichting ontslagen indien de opdrachtgever besluit te de opdracht te annuleren zoals beschreven in artikel 3 lid 4.
13.7 De door GAAB • Recruitment aan de wederpartij beschikbaar gestelde informatie is uiterst vertrouwelijk en persoonlijk. De wederpartij dient derhalve uiterst discreet met de verstrekte informatie om te gaan en kennisgeving van de informatie aan derden dient te worden beperkt tot die mensen die direct betrokken zijn bij GAAB • Recruitment.
Gegevens zowel mondeling als schriftelijk worden niet vrijgegeven aan anderen tenzij de betrokken persoon (personen) of GAAB • Recruitment daar schriftelijk uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de kandidaat of GAAB • Recruitment, is het niet toegestaan referenties van de kandidaat na te trekken.
13.8 GAAB • Recruitment is, tenzij zij een wettelijke beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over de wederpartij die verkregen is tijdens de uitvoering van werkzaamheden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door de wederpartij als zodanig is aangeduid.
13.9 In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dienen alle door GAAB • Recruitment aan de wederpartij verstrekte curricula vitae en aanvullende informatie betreffende kandidaten en/of werknemers na afloop van de opdracht te worden teruggegeven aan GAAB • Recruitment.

Artikel 14 Indiensttreding kandidaten
14.1 Indien een door GAAB • Recruitment geïntroduceerde kandidaat binnen twee jaar na introductie bij de wederpartij of een aan de wederpartij gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/ beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/ of opdracht(en), dan is de wederpartij het tussen de wederpartij en GAAB • Recruitment overeengekomen honorarium verschuldigd.
14.2 Indien een door GAAB • Recruitment bij de wederpartij geïntroduceerde kandidaat zijn of haar arbeidsovereenkomst binnen 3 maanden na het aangaan daarvan eenzijdig beëindigd, wordt het 2de deel, komen te vervallen.
14.3 Indien de wederpartij met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.
14.4 Hierbij wordt de volgende kostensformule gehanteerd wordt y=60-0,06x^2 met x=aantal deelnemers in pool (met een maximum van 20) en y=berekend percentage p.p.
14.5 Indien de wederpartij de opdracht invult op basis van een van een parttime functie wordt het honorarium berekend op basis van het salaris dat zou gelden bij een voltijds aanstelling.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1 Op alle overeenkomsten tussen ons en de wederpartij zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 16 Bevoegde rechter
16.1 Alle geschillen welke tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.

Op alle overeenkomsten en mopdrachen en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van GAAB Project & Design Agency

D’SIGN magazine
Direction